top of page

המגזר הכפרי

המגזר הכפרי הוא מגזר שנראה כי נזנח לאורך השנים מבחינת העניין בו אך מצד אחר, הטיפול המשפטי בו כרוך בתחומי עיסוק שונים.

מכוח זכויותיהם בקרקע, לתושבי המושבים והכפרים, קיים קשר קבוע עם הרשויות השונות להן זיקה לקרקע (רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הסוכנות היהודית ועוד).

זכויות המתיישב מושפעות מגורמים שונים ופעולותיו בנחלה

(חלקה א' או חלקות ב' ו- ג') יכולות להיות בעלות השפעה ארוכת טווח ודוגמא: חוק ההתיישבות, החלטות רמ"י הנוגעות להשכרה, פיצול נחלה,

שיוך לדורות הכרזה כבן ממשיך ועוד.

1
2
bottom of page