top of page

מקרקעין

רבים חושבים לעתים כי קרקע חקלאית הינה קרקע עם פוטנציאל נדל"ני ארוך טווח, לא כך הנושא כאשר מדובר בקרקע בעלת אופק חקלאי בלבד.

כאשר מדובר בקרקע חקלאית הקשורה לעיבוד חקלאי, הרי במימוש או רכישת קרקע חקלאית, קיימים נושאים רלוונטיים רבים להם יש להתייחס: זכויות עיבוד בקרקע, שימוש בעבר ואפשרות שימוש עתידית, סוגיות מיסוי – מע"מ, פחת (לשטחים נטועים) במס שבח, זכויות מים (שפירים או מושבים), דרכי גישה, קירבה לשטחים מיושבים (מטרדים, ריסוס ושימוש בחומרי הדברה), אלו בין השאר הנושאים להם יש להתייחס כאשר עוסקים בקרקע חקלאית.

bottom of page