top of page

העברה בין דורית במגזר החקלאי

מכוח החוק והחלטות ממ"י ורמ"י, לא ניתן להעביר את הזכויות בנחלה ליותר מצאצא אחד היורש את הנחלה או מוכרז כבן ממשיך (למעט במקרים של פיצול נחלה), עם עובדה זו מתמודדים הורים רבים במגזר הכפרי כאשר הם מבקשים להעביר את עיקר רכושם המוחשי, הנחלה בה גרים ההורים ועליה עמלו לאורך השנים כאשר פירנסה את המשפחה.

הורים רבים מתלבטים בשאלה, כיצד לחלק את הנחלה, מי יוכרז כבן ממשיך, האם לפצל את מגרש מהנחלה ומה משמעותו של פיצול זה, כיצד לא לפגוע במרקם המשפחתי וביחסים שבין האחים כאשר רק אחד מבני המשפחה ימשיך להחזיק בנחלה המשפחתית.

להתלבטות זו פתרונות מצומצמים ונידרשת יצירתיות על מנת לממש את ההורשה במגזר החקלאי באופן בו צאצאי בעלי הנחלה, ימשיכו להחזיק בנחלה, להירשם כבעלי הזכויות בה ולשמר את התא המשפחתי המורחב.

1
2
bottom of page