top of page

צוואות וירושות

כאשר עולה שאלת הצוואה, רבים מתלבטים האם זה המועד הנכון לצוות אחרי חייהם את רכושם, הרי הם בריאים, יוצרים ומלאי עניין בחיים.

שיקול זה הוא שיקול אישי ואינדיבידואלי לכל אדם באשר הוא ולאדם מן החוץ לא ניתן להיות חלק ממערכת שיקולים זו.

המערכת החוקית בישראל, נותנת פתרון ברור למקרה בו לא נכתבה צוואה ולכן, אין חשש כי רכוש הנפטר ילך לאבדון. יחד עם זאת, חשוב ולהתייחס כיצד יחולק הרכוש שנצבר (בין בני זוג במקרה של זוגיות) בין יורשי המצווה, במיוחד כאשר מבקשים להיות יצירתיים בחלוקה והחלקים המצווים לא יהיו זהים או שווים.

צוואה אמורה לשקף ולצפות עד כמה שניתן פני עתיד, להיות פשוטה באופן בו היורשים, לא ידרשו לסכסוכים עתידיים כאשר היא תמומש ובעלת יכולת לחלק את הירושה ללא התערבות פעילה של צד שלישי.

bottom of page