top of page

לילדים שלכם גם מגיע דירה

תזכורת כי עד ה- 31.3.17 יש חובה להצהיר על הדירה השלישית ומעלה (למי שיש...) או לחילופין, 249% ומעלה מדירות מגורים בתחום המיסוי של ישראל.

קיימים פתרונות שונים לנושא הדירה השלישית והמיסוי הכרוך בכך, ובין השאר גם העברה ללא תמורה לילדי בעלי הזכויות. כאשר מקבלים החלטה להעניק חלק מדירת מגורים לילדים, חשוב לחשוב על ההשלכות הצפויות למקבלי הדירה (או חלק ממנה).

כאשר אנו מעניקים לילדים חלק מדירה כתכנון מס בלבד, אנו עלולים לפגוע בזכותם למס רכישה מופחת, זכויות המוקנות לדירה ראשונה וביחסים הזוגיים העתידיים שלהם (עקב צורך בהסכם יחסי ממון על מנת לשמר את הזכויות המוענקות ולא לחלקן הלאה).


bottom of page